bezchmurnie
czwartek
Reklama
Konkurs Piosenki Żydowskiej
17 czerwca 2022 r. | 12:29
0

12 lipca w Lelowie odbędzie się Konkurs Piosenki Żydowskiej. Zgłoszenia można wysyłać tylko do 5 lipca 2022 roku.

Szczegóły w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

 1. ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

 1. CELE KONKURSU

Propagowanie i popularyzowanie projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultury i tradycji. Propagowanie dialogu międzykulturowego. Popularyzowanie
i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10 - 18 lat oraz dorosłych z województwa śląskiego.
 2. Wykonawca przygotowuje dwie piosenki z repertuaru zespołu klezmerskiego. Przewiduje się również własną aranżację podkładu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie mailowo, faxem lub pocztą na adres GOK w Lelowie, ul. Szczekocińska 31,
  42-235 Lelów z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. Kartę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia5 lipca 2022 r.W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do GOK.
 4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w dniu12 lipca 2022 r.w sali widowiskowej GOK w Lelowie.
 5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje    a) placówka delegująca    b) rodzic lub opiekun
 6. OCENA

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora według następujących kryteriów:

- techniczny poziom wykonania utworu,

- właściwy dobór piosenki,

- interpretację utworu,

- prezentację sceniczną.

 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Komisja przyzna statuetki nagrodzonym i wyróżnionym laureatom.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz aparaturę do odtworzenia półplaybacku. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

2)    Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel).

3)    Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca.

4)     Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

5)    Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór karty zgłoszenia oraz wszystkie klauzule dostępne poniżej).

7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.

8)      Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9)      Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Karta ZgłoszeniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *