zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Lelów!
12 lutego 2021 r. | 12:44
0

Wójt ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lelów: podinspektor na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych.

Dokumenty należy składać do 16 lutego 2021 roku.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

Wójt Gminy Lelów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lelów: podinspektor na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych.

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Lelów, 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 18.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
podinspektor na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych.

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
lub przestępstwo skarbowe umyślne;
4) posiadanie wykształcenia wyższego( pożądane: II stopnia na kierunku: finanse
publiczne bądź pokrewne i posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia
w pracy w administracji państwowej bądź samorządowej;
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
4. Dodatkowe wymagania od kandydatów :
1) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów
publicznych;
2) posiadanie kwalifikacji z zakresu rachunkowości;
3) znajomość obsługi programów finansowych w systemie informatycznym;
4) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień
publicznych, rachunkowości, o samorządzie gminnym;
5) predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) odporność na stres,
c) umiejętności analityczne,
d) umiejętność współpracy i zarządzania zespołem ludzkim,
e) sprawna obsługa komputera i oprogramowania pakietu Office; Excel,
f) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność
2) posiadanie umiejętności obsługi programów płacowych;
3) wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów pakietu MS Office,
biegła znajomość platformy E-PUAP, SEKAP;
4) znajomość obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.

O przedmiotowe stanowisko nie mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego będące obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele
państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.
W przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku
urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę
na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;
2) miejsce pracy – w siedzibie Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18;
3) praca podinspektora na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych składa się
z pracy administracyjno – biurowej;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin (obciążenia układu wzroku);
5) miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
b) pomieszczenia Urzędu Gminy znajdują się na piętrze,
c) w budynku są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
d) obciążenie psychofizyczne – stres związany z zakresem odpowiedzialności i obowiązków.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lelów
jest niższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

7. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) list motywacyjny, uzasadniający przystąpienie do konkursu;
2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia
na kierunku finanse publiczne bądź pokrewnym;
4) świadectwa pracy dokumentujące posiadanie co najmniej 3-letniego
doświadczenia w pracy w administracji, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu -
zaświadczenie o zatrudnieniu;
5) dokument ukończenia kursu obsługi programów płacowych;
6) życiorys opisujący w sposób szczegółowy przebieg kariery zawodowej;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegolub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, nie starszego niż 1 miesiąc);
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
11) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku podinspektor na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych;
12) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
13) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata,
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1282);
14) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji
(z podpisem kandydata potwierdzającym zapoznanie się).

8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Z zakresu obsługi finansowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie i Przedszkola w Nakle:
1) prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej;
2) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej;
3) prowadzeniu księgowości syntetycznej;
4) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym;
5) sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników;
6) uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencja syntetyczną;
7) opracowywanie na wniosek dyrektora planów finansowych i jego zmian;
8) sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej;
9) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem
Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych
oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych
oraz dokonywanie rocznego rozliczenia;
10) zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS;
11) prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją;
12) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia
społecznego;
13) naliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników;
14) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnorentowych pracowników, obsługiwanych jednostek oraz do innych celów
na wniosek pracownika;
15) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS;
16) rozliczanie podróży służbowych;
17) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu
płac;
18)) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla ZFŚS obsługiwanej jednostki;
19) prowadzenie ksiąg rachunkowych PKZP obsługiwanej jednostki.

9. Informacje dodatkowe
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów z/s w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18, pokój 64 w terminie do 16 lutego 2021 r. do godz. 1500, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, kontaktowym numerem telefonicznym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko podinspektora d.s. obsługi placówek oświatowych w Urzędzie Gminy Lelów – nie otwierać”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Lelów) nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:
Etap I. Sprawdzenie spełnienia wymagań niezbędnych,
Etap II. Test sprawdzający wiedzę wymaganą na stanowisku pracy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Ogłoszenie o konkursie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów, umieszcza się na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Lelów w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *