słabe opady deszczu
12°
11°
niedziela
Reklama
Będzie mpzp dla Drochlina
24 października 2022 r. | 12:39
0

W czwartek 27 października o godz. 10:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2022 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
7. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr 347/2022 w sprawie zmian zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2022-2031
2) Druk nr 348/2022 w sprawie w budżecie gminy na 2022 r.
3) Druk nr 349/2022 w sprawie zmian w statutach sołectw;
4) Druk nr 350/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat jaką ponoszą właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lelów;
5) Druk nr 351/2022 w sprawie opłaty targowej;
6) Druk nr 352/2022 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lelów;
7) Druk nr 353/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin;
8) Druk nr 354/2022 w sprawie przejęcia przez Gminę Lelów do realizacji zadania Województwa Śląskiego pod nazwą „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Lelów.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
13. Zamknięcie obrad LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *