słabe opady deszczu
12°
11°
niedziela
Reklama
Wraca temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle
20 maja 2020 r. | 13:27
0

W czwartek 21 maja o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelów odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ GOZ za 2019 r.
6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów za 2019 r.
7. Informacja w sprawie zasobów pomocy społecznej w gminie Lelów.
8. Informacja z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr XX/139/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.
2) Druk nr XX/140/2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle.
3) Druk nr XX/141/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
4) Druk nr XX/142/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lelów.
11. Wolne wnioski.
12. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
14. Zamknięcie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *