słabe opady deszczu
12°
11°
niedziela
Reklama
Gigantyczne opóźnienia w płatnościach gminy Lelów
25 listopada 2022 r. | 12:34
1

Nawet 387 dni opóźnienia wynosiła wykryta przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach zwłoka w płatnościach Gminy Lelów.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2018 i 2020 nieterminowo uregulowano zobowiązania z tytułu usług, składek członkowskich oraz nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników Urzędu Gminy Lelów i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Wójta Gminy Lelów.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nieterminowo uregulowane zobowiązania dotyczyły:
· wydatków na szkolenie pracownika Urzędu Gminy wynikających z faktury VAT z dnia 15 października 2020 r. na kwotę 399,00 zł. Termin płatności upływał w dniu 27 października 2020 r. Zapłaty dokonano w dniu 11 stycznia 2021 r. Zwłoka w zapłacie zobowiązania wyniosła 76 dni.

Przyczyną powyższego było nieterminowe przekazanie do zarejestrowania w dniu 5 stycznia 2021 r. ww. faktury przez pracownika Referatu Inwestycji i Promocji. Z wyjaśnień pracownika wynika, iż spowodowane to było przeoczeniem. Nadzór w tym zakresie sprawował Kierownik tego Referatu.

· składek członkowskich należnych Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów za 2018 r.
w wysokości 2.174,00 zł. Termin płatności poszczególnych rat upływał: 31 stycznia 2018 r.
(I rata), 30 kwietnia 2018 r. (II rata), 31 lipca 2018 r. (III rata), 31 października 2018 r. (IV rata). Zapłaty kwoty 2.174,00 zł dokonano w dniu 22 lutego 2019 r. (WB nr 38 z dnia 22 lutego 2019 r.).

Zwłoka w uregulowaniu ww. zobowiązania wyniosła: I rata – 387 dni; II rata – 298 dni; III rata – 206 dni; IV rata - 114 dni.

Przyczyną powyższego było nieterminowe przekazanie, tj. w dniu 18 lutego 2019 r. do Referatu Finansowego pisma Związku z dnia 18 września 2017 r. informującego o wysokości składek na 2018 r. przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. obsługi organów gminy i ochrony przeciwpożarowej.

Nadzór w tym zakresie sprawował p. Henryk Nowak – Sekretarz Gminy Lelów.

· nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników Urzędu Gminy Lelów, którzy nabyli do niej uprawnienia w 2020 r.

W myśl art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz w związku z § 8 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.), pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

Pracownicy nabyli prawo do nagrody w dniu 7 września 2020 r (za 25 lat pracy ) i 3 grudnia 2020 r. (20 lat pracy). Nagrody wypłacono 17 marca 2021 r. (z opóźnieniem wynoszącym 190 dni) i 2 lutego 2021 r. (z opóźnieniem 62 dni).

Pisma o przyznaniu nagród z dnia 15 marca 2021 r. i z dnia 1 lutego 2021 r. podpisał p. Krzysztof Molenda – Wójt Gminy Lelów.

Przyczyną powyższego było przygotowywanie z opóźnieniem pism informujących o nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej.
· ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Wójta Gminy Lelów za 2017 r. w wysokości 4.498,25 zł (netto).

Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru z p. Krzysztofem Molenda, nastąpiło w dniu 19 listopada 2018 r z chwilą złożenia ślubowania, natomiast ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy został wypłacony przelewem w dniu 31 grudnia 2018 r. na postawie listy płac nr 12/26/D z dnia 31 grudnia 2018 r. Zwłoka wyniosła 42 dni. W myśl art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Zgodnie z § 2 ust. 9 zarządzenia Nr 131/2014 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Lelów oraz Zgodnie z § 2 ust. 10 zarządzenia Nr 150/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Lelów, wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego należy przedkładać do referatu księgowości nie później niż na 4 dni przed terminem zapłaty, natomiast umowy najmu lub dzierżawy niezwłocznie po zawarciu (…).”Do dnia zakończenia kontroli nie zapłacono dodatkowych kosztów w postaci odsetek związanych z nieterminowym uregulowaniem tych zobowiązań.

Nieprawidłowość w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań stwierdzono również w trakcie poprzedniej kontroli, co znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniu Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Znak: WK-610/1/4/17 z dnia 19 maja 2017 r.

Zadania związane z prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu należały do zadań p. Henryka Nowak – Sekretarza Gminy Lelów.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi była p. Wiesława Lipowicz – Skarbnik Gminy Lelów.

Wniosek nr 4
Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań Gminy Lelów, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn zm.), w tym z tytułu nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Gminy Lelów, stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Jedna odpowiedź do “Gigantyczne opóźnienia w płatnościach gminy Lelów”

  1. Wierny obserwator pisze:

    Są tak zawaleni robotą że na nic nie mają czasu 😭

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *