zachmurzenie umiarkowane
środa
Reklama
Gmina Lelów poszukuje rachmistrzów spisowych
17 czerwca 2020 r. | 11:47
0

Wójt Gminy Lelów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Lelów .

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

 • ukończone 18 lat,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • zamieszkuje na terenie gminy,
 • nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefonu, adres- email
  • data urodzenia
 • dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenia, o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r.

IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ważne informacje

 1. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER.
 2. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 4 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. Gminne Biuro Spisowe (GBS) sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
 6. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 7. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 8. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 9. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 1. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników Wojewódzkiego Biura Spisowego na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 2. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
 3. Szkolenia rachmistrzów odbędą się w terminie 3 sierpnia – 11 września 2020 r. (dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie).
 4. Rachmistrze spisowi  rozpoczną spisywanie w dniu 1 października 2020 r.  i zakończą w dniu 30 listopada 2020 r.
 5. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: >https://spisrolny.gov.pl/

 

Wójt Gminy Lelów
Gminny Komisarz Spisowy
Krzysztof MolendaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *