bezchmurnie
czwartek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Lelów
03 kwietnia 2024 r. | 12:55
0

Wójt Gminy Lelów ogłosił konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lelów: pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.

ogłoszenie:

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Lelów, 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 18.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
4) posiadanie wykształcenia wyższego;

5) ukończony kurs w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzony przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o samorządzie gminnym, o zarządzaniu kryzysowym;

2) predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) odporność na stres,
c) umiejętności analityczne,
d) umiejętność współpracy i zarządzania zespołem ludzkim,

e) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność;

5) wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów pakietu MS Office, Excel, biegła znajomość platformy E-PUAP;

6) znajomość obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.

O przedmiotowe stanowisko nie mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego będące obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.
W przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta umowa o pracę
na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2) miejsce pracy – w siedzibie Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18;

3) praca pełnomocnika ochrony informacji niejawnych składa się z pracy administracyjno – biurowej;

4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin (obciążenia układu wzroku);

5) miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

a) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

b) pomieszczenia Urzędu Gminy znajdują się na piętrze,

c) w budynku są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

d) obciążenie psychofizyczne – stres związany z zakresem odpowiedzialności
i obowiązków.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lelów jest niższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

7. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny, uzasadniający przystąpienie do konkursu;

2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego

4) zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne nie starsze niż 4 lata;

5) świadectwa pracy, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie
o zatrudnieniu;

6) życiorys opisujący w sposób szczegółowy przebieg kariery zawodowej;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwa umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie
do dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
nie starszego niż 1 miesiąc);

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

11) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;

12) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

13) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji
(z podpisem kandydata potwierdzającym zapoznanie się).

8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań stanowiska pracy należy:

1. Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

1) współdziałanie z Wójtem w zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych, zorganizowania i zapewnienia funkcjonowania tej ochrony;

2) opracowanie wymaganej dokumentacji i jej aktualizowanie;

3) niezwłoczne zawiadamianie Wójta o stwierdzonym naruszeniu przepisów ustawy
o ochronie informacji niejawnych i podejmowanie wymaganych działań w tym zakresie;

4) organizowanie szkoleń dla zatrudnionych w urzędzie gminy na zasadach i w terminach wynikających z ustawy;

e) prowadzenie postępowań sprawdzających i współdziałanie z ABW;

5) wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa, odmawianie jego wydania lub umorzenie postępowania;

6) organizowanie pracy kancelarii dokumentów niejawnych;

7) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych.

2. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy a w szczególności w zakresie ubezpieczenia mienia, członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych, okresowych badań lekarskich członków OSP oraz okresowych przeglądów technicznych obiektów i sprzętu OSP;

2) prowadzenie spraw związanych ze środkami na działalność bojową OSP.

3. Zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy.

- prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.

4. Zadania z zakresu obrony cywilnej (OC):

1) opracowywanie i aktualizowanie planów z zakresu OC;

2) prowadzenie magazynu OC;

3) organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony;

4) organizowanie i utrzymywanie systemu łączności i alarmowania;

5) przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć OC;

6) prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej oraz bieżące nadawanie numerów inwentarzowych i sporządzanie spisu inwentarza.

5. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

1) opracowywanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego;

2) zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie;

3) organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;

realizacja zadań gminy z zakresu ustawy o zbiórkach publicznych;
realizacja zadań gminy z zakresu ustawy prawo o zgromadzeniach
i organizacji imprez masowych;
realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
6. Zadania z zakresu spraw obronnych, a w szczególności:

1) opracowywanie i aktualizowanie planów na czas podwyższenia gotowości obronnej państwa;

2) przygotowanie stanowisk kierowania Wójta;

3) organizacja szkoleń obronnych;

4) przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w zakresie przygotowania i realizacji zadań obronnych.

Zadania z zakresu obsługi organów gminy
prowadzenie ewidencji radnych, sołtysów i rad sołeckich;
przygotowywanie we współpracy z właściwymi referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
przechowywanie uchwał podejmowanych przez radę gminy;
przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady,
jej komisji oraz poszczególnych radnych;
podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji;
protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań, spotkań i narad;
prowadzenie rejestru uchwał Rady i wprowadzanie ich do BIP;
terminowe przekazywanie podjętych aktów prawnych podlegających nadzorowi bądź publikacji organom nadzoru, odpowiednio Wojewodzie Śląskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego;
prowadzenie rejestrów:
a) centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji,

b) interpelacji składanych przez radnych i wniosków składanych przez sołtysów,

c) wniosków i opinii komisji Rady;

11) prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy oraz stowarzyszeń stowarzyszonych z Gminą;

przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie
ich kontaktów z Wójtem i Przewodniczącym Rady;
16) przyjmowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy,
kierowników oraz zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy (wydawanie potwierdzeń złożenia, wzywanie do złożenia, weryfikacja, przesyłanie

do Urzędu Skarbowego, udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej);

17) przygotowanie dokumentów do archiwum zakładowego;

wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

9. Informacje dodatkowe

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów z/s w Lelowie
przy ul. Szczekocińskiej 18, pokój 42 w terminie do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 1500, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, kontaktowym numerem telefonicznym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Lelów – nie otwierać”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Lelów) nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

Etap I. Sprawdzenie spełnienia wymagań niezbędnych.

Etap II. Test sprawdzający wiedzę wymaganą na stanowisku pracy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Ogłoszenie o konkursie publikuje
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelów w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *