słabe opady deszczu
12°
11°
niedziela
Reklama
Kolejne uwagi RIO do pracy skarbnika!
09 grudnia 2022 r. | 13:09
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ponownie ma uwagi do pracy księgowości Urzędu Gminy Lelów. A chodzi o ewidencję księgową.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 (do dnia kontroli) nieprawidłowo prowadzono ewidencję księgową konta 130 - „Rachunek bieżący jednostki” poprzez:
· ujmowanie w ewidencji księgowej Urzędu wpływów dochodów budżetowych z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na kontach Wn 130 - „Rachunek bieżący jednostki” i Ma 141 - „Środki pieniężne w drodze” oraz równolegle budżecie na kontach Wn 133 - „Rachunek budżetu” oraz na koncie Ma 224 - „Rozrachunki budżetu- udziały w PDOF”,

· ujmowanie subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kontach Wn 130-D - „Rachunek bieżący jednostki” i Ma 720 - „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” oraz równolegle w „Organie” na kontach Wn 133 - „Rachunek budżetu” oraz na koncie Ma 901 - „Dochody budżetu”. Naruszono tym zasady ewidencji dochodów budżetowych określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.), a następnie rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

Zgodnie z zasadami funkcjonowania kont księgowych określonymi w załącznikach nr 2 i nr 3 do ww. rozporządzeń, wpływy dochodów budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym oraz subwencji oświatowej, powinny być ujęte w księgach rachunkowyc budżetu na kontach Wn 133 - „Rachunek budżetu” w korespondencji z kontem 901 - „Dochody budżetu”, natomiast w księgach rachunkowych jednostki (Urzędu) na kontach: Wn 800 - „Fundusz jednostki” i Ma 720 - „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.

W myśl § 7 ww. rozporządzenia, do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostki Urząd Gminy Lelów wprowadzonym zarządzeniem Nr 4/1/2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 15 stycznia 2018 r., a następnie zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Lelów, konto 130 - „Rachunek bieżący jednostki budżetowej” służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych z tytułu:
1) zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem, 2) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223. Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, w tym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8; 2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222, 3.
· zaniechanie rozliczenia salda konta 130 na koniec 2020 r., pomimo że dla Urzędu Gminy Lelów nie prowadzono wyodrębnionego rachunku bankowego, lecz korzystano bezpośrednio z rachunku bankowego budżetu. Zgodnie z ewidencją księgową do konta 130, saldo Wn konta 130 na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 8.696,00 zł. Powyższe saldo na koniec 2020 r. nie zostało przeksięgowane na konto 800 - „Fundusz jednostki”.

Powyższym naruszono zasady prowadzenia ewidencji na koncie 130 określone w powyższym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., a także zasady funkcjonowania ww. konta określone w zakładowym planie kont (załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 4/1/2008 Wójta Gminy Lelów z dnia 15 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami).

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu j.s.t. W takim przypadku saldo konta 130 podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów – na stronę Wn konta 800. Konto 130 może wykazać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Powyższe środki dotyczyły wpłat w grudniu 2020 r. z tytułu podatku VAT należnego wynikającego z deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień. Faktycznie środki te wpłynęły na rachunek budżetu jako saldo po stronie Wn konta 133 i były ujęte w bilansie z wykonania budżetu Gminy Lelów.

Skutkiem powyższego kwotę tę wykazano w pozycji B.III..2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bilansie jednostki- Urząd Gminy Lelów za 2020 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy Lelów na dzień 31 grudnia 2020 r. na koncie 130-V-0 zostało saldo w kwocie 8.696,00 zł, które dotyczyło wpływu podatku VAT należnego w miesiącu grudniu z terminem rozliczenia w styczniu 2021 r. Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji: finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT, wpływów budżetowych z tytułu subwencji oświatowej, wpływów budżetowych z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa, w tym wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji oświatowej, należały do pracowników Referatu Finansowego oraz Głównego Księgowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Wiesława Lipowicz – Skarbnik Gminy Lelów.

Wniosek nr 6
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Lelów w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej do konta 130, stosownie do zasad funkcjonowania tego konta określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Wniosek nr 7
Zapewnić prawidłowe ujmowanie wpływu dochodów budżetu oraz prowadzenie ewidencji szczegółowej dochodów budżetu, stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2020 r., poz. 342).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *