zachmurzenie umiarkowane
środa
Reklama
Radni murem za wójtem gminy Lelów
03 grudnia 2021 r. | 12:53
0

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Lelów, radni odrzucili skargę skierowaną przez jednego z mieszkańców na Wójta Gminy Lelów.

Uzasadnienie do decyzji rady znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 6 września 2021 r. do Urzędu Gminy Lelów wpłynęło pismo Pana Tadeusza Podsiadły w sprawie przeprowadzenia postępowania o odtworzenia akt postępowania uwłaszczeniowego. Urząd Gminy Lelów w odpowiedzi z dnia 9 września 2021 r. poinformował wnoszącego o braku możliwości przeprowadzenia postępowania. W uzasadnieniu wskazując, że postepowanie takie może być przeprowadzone w przypadku utraty bądź całkowitego lub częściowego zniszczenia akt postepowania. Powyższe przesłanki nie zostały spełnione w przedmiotowej sprawie.

W dniu 27 września 2021 r. Pan Tadeusz Podsiadły za pośrednictwem Wójta Gminy Lelów wniósł skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie na odmowę wszczęcia postępowania o odtworzenia akt.

W dniu 25 października 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało skargę Pana Tadeusza Podsiadły z dnia 27 września 2021 r. na działalność Wójta Gminy Lelów do rozpatrzenia Radzie Gminy Lelów. Po rozpatrzeniu skargi przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lelów ustalono, że Wójt Gminy Lelów jako organ administracji publicznej nie jest właściwy do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej nadania tytułu własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz 250, z późn. zm). Brak jest także możliwości wszczęcia odrębnego postępowania w sprawie odtworzenia akt administracyjnych dotyczących nadania tytułu własności nieruchomości, w trybie przepisów wymienionej ustawy, w tym decyzji – aktu własności ziemi. Wskazać należy, że sprawy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego na podstawie tej ustawy przekazuje się sądom.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lelów, pismem Urzędu Gminy Lelów z dnia 9 września 2021 r. oraz stanowiskiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego Rada Gminy Lelów postanowiła uznać przedmiotową skargę za bezzasadną.

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta jest Rada Gminy. Na zasadzie art. 238 § 1 w zw. z art. 239 § 1 K. p. a. informuję iż w przypadku ponowienia przez Panią skargi bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *