zachmurzenie małe
czwartek
Reklama
Radni ustalą wysokość opłaty za pobyt dziecka w gminnym żłobku
26 kwietnia 2021 r. | 12:27
0

W czwartek 29 kwietnia o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelów odbędzie się sesja Rady Gminy Lelów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w gminie Lelów za 2020 r.
Sprawozdanie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy Lelów w roku 2020.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) Druk nr XXXII/216/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia;
2) Druk nr XXXII/217/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania;
3) Druk nr XXXII/218/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie;
4) Druk nr XXXII/219/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5) Druk nr XXXII/220/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
6) Druk nr XXXII/221/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXX/208/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2021 roku
9. Wolne wnioski.
10. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
12. Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.
§3. Ustalić listę osób zaproszonych.
§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *