zachmurzenie umiarkowane
środa
Reklama
“Razem dla Rozwoju” w gminie Lelów
12 kwietnia 2021 r. | 11:51
0

Gmina Lelów wraz z Gminą Koniecpol i Gminą Irządze – w ramach Partnerstwa „Razem dla Rozwoju” jest beneficjentem pilotażowego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. ”Centrum Wsparcia Doradczego”, realizowanego przez Związek Miast Polski. Wymieniony projekt dedykowany jest gminom z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i służy wypracowaniu modelu planowania strategicznego dla partnerstw tych jednostek samorządowych. Finalnym efektem projektu będzie Strategia terytorialna dla Partnerstwa. W pierwszym etapie został opracowany Raport diagnostyczny przedstawiający diagnozę społeczno – gospodarczą i środowiskowo-przestrzenną.

Diagnoza sporządzona została w oparciu o dane statystyczne i porusza najważniejsze zagadnienia dla rozwoju obszaru Partnerstwa. Zakres czasowy opracowania obejmuje - co do zasady lata 2010-2019, dane wykorzystane do analizy pochodzą przede wszystkim z krajowej statystyki publicznej (m.in. Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów) i zasobów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Ważnym punktem odniesienia w procesie analitycznym, były informacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2030 oraz dane dotyczące całego kraju.

Analiza statystyczna została uzupełniona m.in.: wywiadami z władzami i pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Partnerstwa, ankietowymi badaniami mieszkańców i młodzieży.

Synteza danych zawartych w Raporcie diagnostycznym będzie uwzględniona Strategii terytorialnej Partnerstwa Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – Razem dla Rozwoju, stanowiącej główny efekt projektu.

Niniejszym zapraszamy do zapoznania się z Raportem diagnostycznym i zgłaszaniu uwag i opinii do dokumentu.

Uwagi i opinie należy zgłaszać do  dnia 16.04.2021 r. na formularzu uwag.  Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: wojt@lelow.pl /UMiG Koniecpol/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *