słabe opady deszczu
12°
11°
niedziela
Reklama
RIO wykryła naruszenie ustawy o finansach publicznych w gminie Lelów
18 listopada 2022 r. | 13:45
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła naruszenia w planie finansowym gminy Lelów. Naruszono m.in. ustawę o finansach publicznych.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2018 r. w Urzędzie Gminy Lelów dokonywano wydatków, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki. Naruszono tym art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Zgodnie ze wskazanymi przepisami, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych, a dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zasada nieprzekraczalności limitów określonych w planie finansowym wydatków wynika również z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Przekroczenia planu wydatków stwierdzono w zakresie wydatków poniesionych w dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”, paragrafie 8110 - „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego od kredytów i pożyczek”.

Plan wydatków wynosił 284.540,00 zł, dotychczasowe wykonanie - 262.696,99 zł. W dniu 27 grudnia 2018 r. w powyższej klasyfikacji dokonano wydatków (zapłaty należnych odsetek) na łączną kwotę 25.611,38 zł, czym przekroczono plan finansowy o kwotę 3.768,37 zł. Z wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy Lelów wynikało, że dnia 27 grudnia 2018 r. dokonano omyłkowo dyspozycji zapłaty ww. odsetek w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110. W dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., a następnie zarządzeniem Nr 157/2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowej klasyfikacji do uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2018 r. - zwiększono plan wydatków w powyższej klasyfikacji budżetowej o 5.000,00 zł.

W myśl art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), złożenie podpisu przez głównego księgowego oznacza m.in., że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

Wstępnej kontroli zgodności ww. operacji, pomimo braku zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Urzędu, dokonał Główny Księgowy Urzędu, zatwierdzenia do wypłaty dokonał p. Krzysztof Molenda – Wójt Gminy Lelów.

Wniosek nr 3
Zapewnić dokonywanie wydatków w granicach obowiązującego planu finansowego Urzędu Gminy Lelów, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *