zachmurzenie umiarkowane
środa
Reklama
fot. ZSP w Lelowie
Rusza rekrutacja do przedszkoli w gminie Lelów
09 marca 2022 r. | 11:58
0

14 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów.

I. Podstawa prawna

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
  2. Uchwały nr XXX/290/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina  Lelów
  3. Zarządzenia Nr 7/2022 WÓJTA GMINY LELOW z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, publicznych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów.

II. Informacje ogólne

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

3. Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,
a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte również dziecko w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. W tym przypadku obowiązek szkolny odracza się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Odroczenia dokonuje, na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka.

5. Dziecko, które kończy 7 lat, może mieć odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Odroczenia dokonuje, na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, zgodnie z art. 36 ust.
4 – 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

6. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej (na wniosek rodziców), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7. Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lelów na podstawie:

1) złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania     przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego dziecko obecnie uczęszcza,
w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne;

2) pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Lelów, po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

III. Miejsce zamieszkania kandydata

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

IV. Zasady przyjęć na rok szkolny 2022/2023

1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lelów:

1) w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 2017),

2) 6-letnie (urodzone w roku 2016) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem

przedszkolnym,

3) 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

4)  w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Lelów mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego przedszkola publiczne nadal będą dysponowały wolnymi miejscami.

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają
w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 1 marca 2022 r. od godz. 800 do 11 marca 2022 r. do godz. 1500. Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4 - 7 i art. 38 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia, wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Wzór deklaracji można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2022 r.

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu, do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od
14 marca 2022 r. od godz. 800 do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 1500. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola deklaracji lub wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami)
w formie papierowej w ściśle określonych terminach przyjmowania deklaracji i przyjmowania wniosków.

V. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.

3. We wniosku rodzice wskazują przedszkola uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (drugie miejsce).

4. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wskazanym na pierwszym miejscu.

5. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane
w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata*;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Kryteria te mają jednakową wartość - 100 punktów.

wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.

Uwaga:

  1.  Kopie dokumentów za zgodność z oryginałem poświadczają rodzice kandydata.
  2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Wójta Gminy Lelów o potwierdzenie tych okoliczności.

VI. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Lelów jest organem prowadzącym, jest prowadzone w terminach określonych
w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Lelów z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, publicznych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów.

Jednocześnie przypominamy, że deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie
od 7 marca 2022 r. od godz.800 do 11 marca 2022 r. do godz. 1500.

Dokumenty do wydrukowania wypełnienia będą dostępne pod adresem www.zsplelow.pl
w zakładce rekrutacja w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie
 i w Przedszkolu
w Nakle
 w terminach składania w placówkach odpowiednio deklaracji lub wniosków na rok szkolny 2022/2023.

VII. Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, mogą:

1. Wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

VIII. Postępowanie uzupełniające

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Lelów, zgłoszeni do naboru na rok szkolny 2022/2023, zostaną przyjęci do przedszkoli, a przedszkola publiczne będą nadal dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Lelów z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, publicznych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lelów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *