zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
W gminie Lelów kombinowano z “długiem publicznym”
14 listopada 2022 r. | 12:33
2

Kolejne wykryte nieprawidłowości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po kontroli w Urzędzie Gminy Lelów, dotyczyły długu publicznego.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2019 r. nieprawidłowo zaangażowano część środków otrzymanych na poczet dochodów roku następnego (subwencji na styczeń 2020 r.) na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych. W myśl art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), budżet jednostki samorządu terytorialnego jest planem rocznym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, który jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w skład subwencji ogólnej wchodzi część oświatowa, którą zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 34 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Ponadto, w myśl art. 7 ust. 3 ww. ustawy, o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z pisemnym potwierdzeniem salda na 31 grudnia 2019 r. stan środków na rachunku podstawowym budżetu wynosił 126.252,57 zł.

W dniu 20 grudnia 2019 r. wpłynęła na rachunek budżetu część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2020. w kwocie 300.862,00 zł. Zgodnie z potwierdzeniem sald rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków budżetu wynosił 126.252,57 zł. Wobec powyższego nieprawidłowo wykorzystano kwotę 174.609,43 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy Lelów, ze środków subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r. zapłacono faktury w Urzędzie dotyczące wydatków bieżących jak i majątkowych, które były konieczne do poniesienia. Nieprawidłowość w zakresie wykorzystania subwencji oświatowej niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzono także w trakcie poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 r., co znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniu Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Znak: WK-610/1/4/17 z dnia 19 maja 2017 r.

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe byli: p. Wiesława Lipowicz – Skarbnik Gminy Lelów, której powierzono obowiązki i odpowiedzialność w zakresie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz p. Krzysztof Molenda – Wójt Gminy Lelów, który odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostki.

Wniosek nr 2
Zaprzestać finansowania budżetu danego roku dochodami roku następnego, stosownie do art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.).2 odpowiedzi na “W gminie Lelów kombinowano z “długiem publicznym””

  1. Wierny obserwator pisze:

    znacie słowa piosenki”jaka tu cisza jaki tu spokój nic się nie dzieje”a jednak dzieje się oj dzieje

  2. Miejscowy pisze:

    Wszystko kosztem oświaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *