zachmurzenie duże
15°
14°
niedziela
Reklama
Znowu “zawaliła” skarbnik gminy Lelów!
12 grudnia 2022 r. | 12:21
1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ponownie ma uwagi do pracy księgowości Urzędu Gminy Lelów, którą nadzoruje skarbnik gminy.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2019 r. nieprawidłowo prowadzono ewidencję na koncie pozabilansowym 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”, poprzez podwójne zaczytanie zmian planu finansowego wynikających z zarządzeń Wójta Gminy Lelów.

Powyższym naruszono zasady funkcjonowania konta 980, określone w zarządzeniu Nr 4/1/2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz zasady funkcjonowania konta określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).

Powyższe polegało na:
• dwukrotnym, w dniu 9 lipca 2019 r., zmniejszeniu na koncie 980 planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej 750-75095-4210-W-1 o łączną kwotę 4.000,00 zł, na podstawie zarządzenia Nr 68/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 9 lipca 2019 r., podczas gdy zgodnie
z ww. zarządzeniem, plan w tej klasyfikacji zmniejszono jedynie o kwotę 2.000,00 zł;
• dwukrotnym, w dniu 9 lipca 2019 r., zmniejszeniu na koncie 980 planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej 750-75095-4300-W-1 o łączną kwotę 7.000,00 zł, na podstawie
zarządzenia Nr 68/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 9 lipca 2019 r., podczas gdy zgodnie z ww. zarządzeniem, plan w tej klasyfikacji zmniejszono jedynie o kwotę 3.500,00 zł.

Skutkiem powyższego, w 2019 r. z ewidencji księgowej do konta 980 wynikały przekroczenia planu wydatków w powyższej klasyfikacji, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Plan finansowy wydatków w rocznym jednostkowym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. wykazano prawidłowo.

Zgodnie z wyjaśnieniami, przyczyną powyższego było niewłaściwe działanie systemu finansowo-księgowego. Ponadto, w polityce rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Gminy Lelów wprowadzonej zarządzeniem Nr 4/1/2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 15 stycznia 2018 r., a następnie zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 grudnia 2020 r., przy opisie konta 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych” nie wskazano sposobu ewidencji planu finansowego po stronie Wn tego konta.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, po stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, Zadania w zakresie opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej należały do p. Wiesławy Lipowicz – Skarbnika Gminy Lelów.

Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej na pozabilansowym koncie 980 wykonywał Główny Księgowy Urzędu Gminy. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Wiesława Lipowicz – Skarbnik Gminy Lelów.

Wniosek nr 8
Uzupełnić zasady (politykę) rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 grudnia 2020 r. o opis ewidencji planu finansowego po stronie Wn konta 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”, stosownie do zasad funkcjonowania ww. konta określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342), mając na uwadze art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Wniosek nr 9
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Lelów w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej planu finansowego, zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”, określonymi w postanowieniach załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Jedna odpowiedź do “Znowu “zawaliła” skarbnik gminy Lelów!”

  1. Gość pisze:

    może trzeba przekazać pałeczkę komuś młodszemu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *